Development

Associate Director of Development
Office:  53-038 CHS
Phone: (310) 794-4497 
Office:  53-038 CHS
Phone: (310) 794-4497 
Development Coordinator
Office:  53-038 CHS
Phone: (310) 825-9280 
Office:  53-038 CHS
Phone: (310) 825-9280 
Assistant Director of Development & Alumni Relations
Office:  53-038 CHS
Phone: (310) 206-0215 
Office:  53-038 CHS
Phone: (310) 206-0215 
Executive Director of Development and Alumni Relations
Office:  53-038 CHS
Phone: (310) 206-6079 
Office:  53-038 CHS
Phone: (310) 206-6079